افتخار ما،

تربیت هزاران متخصص

با تیم مدرسه آشنا شوید

بیتا جیحون

مشاور

علی حاجی محمدی

موسس مدرسه

حسین رحیمی

مدیر محتوا